An toàn lao động là hạnh phúc của người lao động

Trong những năm gần đây, hiện đại hóa, chuyên môn hóa trong sản xuất đã giúp làm tăng đáng kể hiệu quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, nâng cao năng lực sản xuất ngân sách đầu tư đã luôn luôn được tập trung các doanh nghiệp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong khi tăng năng suất, nhưng nếu không cùng một lúc phát triển và an toàn thiết bị cho người lao động, các lực lượng sản xuất của tỷ lệ tai nạn lao động sẽ tăng cao, kế hoạch sản xuất và hiệu quả đầu tư thực hiện đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo đó, để tăng năng suất lao động và phát triển bền vững, mỗi doanh nghiệp đang cố gắng cam kết đảm bảo sự an toàn của người lao động. Cho người lao động, cùng với việc cải thiện các kỹ năng và tính chuyên nghiệp, nhận thức về quyền được đảm bảo an toàn cũng ngày càng rõ ràng.

Theo xu hướng hội nhập quốc tế, bây giờ là một doanh nghiệp được coi là một lợi thế cạnh tranh và cơ hội phát triển tiềm năng khi bên máy móc, thiết bị hiện tại, mà còn có môi trường kinh doanh để đảm bảo an toàn lao động và luôn đặt yếu tố an toàn của lực lượng sản xuất lên phía trước. Kinh nghiệm từ các nước phát triển cho thấy việc xây dựng văn hóa an toàn là một trong những tiêu chí quan trọng cho sự sống còn kinh doanh và phát triển bền vững.

News Reporter